Bolagsstämma

Mekonomens högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Bolaget offentliggör ort och dag för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten

En extra bolagsstämma hölls tisdagen den 10 januari 2017 kl. 17.30 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.

Mekonomen AB:s årsstämma 2017 hålls den 25 april 2017 kl. 15:00 på SF Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Mekonomens årsstämma 2017 kan lämna förslag till Mekonomens styrelse på mailadress arsstamma@mekonomen.se.Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning sändas så att det når bolaget senast den 7 mars 2017.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Mekonomens årsstämma 2017 kan göra detta via e-post till valberedning@mekonomen.se, eller via post till Mekonomen AB, attn Valberedningen, Box 19542, 104 32 Stockholm. Förslag ska sändas så att det når valberedningen senast den 16 januari 2017.

Mekonomen AB:s årsstämma 2016 ägde rum den 12 april 2016 på Skandiascenen på Cirkus, Stockholm

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare.

Aktieägare som är införd i den av VPC förda aktieboken på avstämnings dagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav.

Beträffande deltagande på stämma har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget låta aktieägare delta på annat sätt än att fysiskt närvara på stämman. Det är bolagets ambition att bolagsstämman skall vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bl. a. i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, VD, revisor samt övriga personer ur ledningen alltid skall vara närvarande vid stämman.