Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten uppdateras årligen och är fogad till årsredovisningen samt nedladdningsbar på den här webbsidan.

Under räkenskapsåret 2015 har Mekonomen Group tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för punkt 2.4 i koden. Styrelseledamoten Caroline Berg är också ordförande i valberedningen vilket avviker mot vad koden anger om att styrelseledamot inte ska vara valberedningens ordförande. Förklaringen till avvikelsen är följande: Valberedningen har utsett Caroline Berg till valberedningens ordförande då det kan anses vara ett naturligt val med hänsyn tagen till ägarstrukturen i Mekonomen. Om bolagsstyrning kan läsas mer på www.bolagsstyrning.se.

Styrelsen ansvarar, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Rapporten om intern kontroll publiceras som en del av bolagsstyrningsrapporten.