Styrelsens uppdrag

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har under 2015 haft 12 sammanträden varav ett konstituerande. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens ekonomi- och finanschef. Mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte såsom affärsläge, ekonomisk rapportering och investeringar. Andra frågor som diskuterats i styrelsen under året var strategi, marknadsutveckling, förvärv, den danska verksamheten samt rekrytering av ny VD. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor rörande årsbokslut, delårsrapporter och budget.

Styrelsens uppgifter
Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga. Det finns skriftliga instruktioner som reglerar den inbördes arbetsordningen i styrelsen samt fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, VD-instruktion och attestordning.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2015 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2015 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt kodens krav avseende styrelsens arbete.

Årsstämman 2016 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet skall utgå med 550 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 310 000 (310 000) SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 270 000 (260 000) SEK till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår 60 000 (60 000) SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 (35 000) SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämmovalda styrelseledamöter

Sedan den 10 januari 2017 består styrelsen av Kenneth Bengtsson (ordförande), John S. Quinn (vice ordförande), Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fem av ledamöterna är oberoende även i förhållande till större aktieägare. VD ingår inte i styrelsen och ej heller någon annan från koncernledningen.