Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består från och med den 10 januari 2017 av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Kenneth Bengtsson, John S. Quinn och Christer Åberg. Under 2015 höll revisonsutskottet fem möten och samtliga medlemmar har deltagit på dessa möten. Koncernens externa revisorer samt koncernens ekonomi- och finanschef och chefen för internrevision har även deltagit i sammanträdena.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ett ersättningsutskott som hanterar ersättning till ledande befattningshavare och som grund för utskottets arbete ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Utskottet består från och med den 10 januari 2017 av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson (ordförande), Joseph M. Holsten och Malin Persson. Fyra möten hölls under 2015.