Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 12 april 2016 ska Mekonomen etablera en valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgjordes av Caroline Berg, Axel Johnson AB-koncernen, Jonathan Mårtensson, Handelsbanken Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder samt Annika Andersson, Swedbank Robur fonder. Caroline Berg har utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseordförande, Kenneth Bengtsson, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

  • val av ordförande vid årsstämman,
  • antal ledamöter och suppleanter,
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och
  • val av och arvodering till revisor.

Valberedningsregler
Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. De fyra (4) största aktieägarna i bolaget skall vardera beredas tillfälle att utse en (1) ledamot. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet året före årsstämman. De fyra största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Mekonomens valberedning
I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 12 april 2016 har Mekonomen etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman den 25 april 2017 lämna förslag till

• val av ordförande vid årsstämman
• antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
• styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
• val av och arvodering till revisor
• riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av John S. Quinn, LKQ Corporation, Jonathan Schönbäck, Handelsbanken Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder samt Arne Lööw, Fjärde AP-fonden. John S. Quinn har i enlighet med riktlinjerna utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseordförande, Kenneth Bengtsson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@mekonomen.se eller per post till Mekonomen AB, attn Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 16 januari 2017.

Valberedningen och Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Mekonomen Groups valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mekonomen Groups valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt