Redovisning och mål

Under 2015 har en ny hållbarhetsstrategi tagits fram som kommer att styra vårt arbete fram till 2020. Fokusområden har prioriterats utifrån koncernens värderingar och vår löpande dialog med intressenter

Mekonomen Groups hållbarhetsstrategi bygger på vår väsentlighetsanalys som vi kontinuerligt arbetar med och uppdaterar. Väsentlighetsanalysen är ett viktigt verktyg för att kartlägga interna och externa intressenters åsikter om vilka hållbarhetsfaktorer som är viktigast för Mekonomen Group. Under 2014 genomförde Mekonomen Group en första väsentlighetsanalys där koncernledning, ledare och medarbetare i Mekonomen Group deltog. Den har sedan kompletterats med en så kallad gapanalys som visar koncernens arbete i förhållande till FN:s Global Compact som Mekonomen Group är ansluten till sedan 2013. Att vara ansluten innebär att koncernen åtar sig att följa FN:s Global Compacts tio principer med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Väsentlighetsanalysen har dessutom satts in i ett större perspektiv där hänsyn har tagits till nationella och internationella trender, normer, förväntningar, riktlinjer och lagstiftning som är relevanta för ett ansvarsfullt och hållbart företagande.

Hållbarhetsredovisning
Vi har sedan 2010 årligen redovisat arbetet med hållbarhet och ansvarsfullt företagande som del av årsredovisningen. För 2015 publicerades en separat hållbarhetsredovisning som ett komplement till hållbarhetsavsnittet i årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2015 var den första redovisningen upprättad enligt Global Reporting Initiatives G4 Core (GRI) riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation.

Målbild fram till 2020

• Rekrytering av 500 mekaniker

 

• Medarbetartrivsel (ESI): 95

 

• 35 % kvinnor i ledande positioner

 

• 95 % av koncernens mekaniker deltar årligen i ProMeister Academy-utbildningar

 

• Alla medarbetare har genomgått utbildning i koncernens Code of Conduct, Whistle blowing-funktion och korruptionspolicy

 

• Leverantörer som står för 95 % av koncernens inköpsvolymer har undertecknat FN:s Global Compact