Ordlista och definitioner

Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetsintresse.

Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och avsättningar inklusive uppskjuten skatteskuld.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror i procent av nettoomsättningen.

EBIT-marginal
Rörelseresultat (EBIT) efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

EBITA
Rörelseresultat efter planenliga avskrivningar men före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal
EBITA i procent av rörelsens intäkter.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av rörelsens intäkter.

Resultat per aktie
Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital exklusive minoritetens andel i relation till antal aktier i slutet av perioden.

Kassaflöde per aktie
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet i relation till genomsnittligt antal aktier.

Nettoskuld
Kort- och långfristiga räntebärande skulder för upplåning med avdrag för likvida medel, d v s exklusive pensioner, leasing, derivat och liknande förpliktelser.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

Omsättning per anställd
Omsättningen i relation till medeltalet anställda.

Omsättningstillväxt
Ökning av summa intäkter i procent av föregående års summa intäkter.

Operativt kapital
Sysselsatt kapital reducerat med likvida medel och kortfristiga placeringar.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Företagsspecifika definitioner

Anslutna verkstäder
Verkstäder som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/verkstadskoncept (Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner, MECA Car Service, BilXtra och Speedy).

Egna/egenägda butiker
Butiker vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB.

Egna/egenägda verkstäder
Verkstäder vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB.

Fleetverksamhet
Mekonomen Groups erbjudande till företagskunder omfattande service- och reparation av bilar, försäljning av reservdelar och tillbehör samt däckhotell.

Försäljning i jämförbara enheter
Försäljning i jämförbara enheter omfattar extern försäljning i majoritetsägda butiker, grossistförsäljning till samarbetande butiker, extern försäljning i majoritetsägda verkstäder och internetförsäljning.

Försäljning till Kundgrupp Anslutna verkstäder
Försäljning till anslutna verkstäder samt försäljning i egenägda verkstäder.

Försäljning till Kundgrupp Konsument
Egenägda butikers kontantförsäljning till andra kundgrupper än ovanstående, samt koncernens e-handelsförsäljning till konsument.

Försäljning till Kundgrupp Övrig verkstad
Försäljning till företagskunder som inte är anslutna till något av Mekonomen Groups koncept, inklusive försäljning inom fleetverksamheten.

Jämförbara enheter
Butiker, majoritetsägda verkstäder och internetförsäljning som varit i drift den senaste 12-månadersperioden samt hela den föregående jämförelseperioden.

Konceptverkstäder
Anslutna verkstäder.

Koncernbolag
Segmentet MECA, Mekonomen Nordic respektive Sørensen og Balchen.

PIM
Product Information Management system.

ProMeister
Mekonomen Groups egna varumärke för högkvalitetsreservdelar med fem års garanti.

Reservdelar till bil
Delar som är nödvändiga för bilens funktion.

Samarbetande butiker
Butiker som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/butikskoncept.

Tillbehör till bil
Produkter som inte är nödvändiga för bilens funktion, men förhöjer upplevelsen eller utökar användandet av bilen, till exempel bilvårdande produkter, takboxar, bilbarnstolar etc.

Underliggande nettoomsättning
Omsättning justerat för antal jämförbara vardagar och valutaeffekter