VD har ordet

Resultatet tyngs av Mekonomen Sweden och engångseffekter

Som tillförordnad VD och koncernchef i Mekonomen Group sedan den 6 oktober kan jag konstatera att vi har ett svagt resultat i det tredje kvartalet. Tillsammans med ledningsgruppen har jag vidtagit åtgärder som syftar till att vända utvecklingen i Mekonomen Sweden. Efter periodens slut har avtal tecknats om att avyttra verksamheten i Danmark.

I tredje kvartalet var försäljningstillväxten i koncernen fortsatt god i MECA, Mekonomen Norway och Sørensen og Balchen och vi bedömer att dessa enheter stärkte sina marknadsandelar. Mekonomen Sweden hade ett fortsatt svagt kvartal och tappade marknadsandelar. Resultatet i koncernen påverkades negativt av utvecklingen i Mekonomen Sweden och av engångskostnader relaterade till ledningsförändringar och stängning av butik. Rörelseresultatet i tredje kvartalet blev 125 (168) MSEK, inklusive engångskostnader om totalt 18 (0) MSEK.

Mekonomen Sweden – ytterligare åtgärder krävs
I Mekonomen Sweden har fokus under kvartalet varit att åtgärda de implementeringsproblem som tidigare kommunicerats med ny säljorganisation och nytt butiksdatasystem. Detta har påverkat både försäljning och resultat negativt. Jag har sedan jag tillträtt sett att vi måste vidta ytterligare åtgärder och säljorganisationen decentraliseras genom att butikerna återfår sin traditionellt starka roll, i syfte att stärka entreprenörskapet.

Vad gäller butiksdatasystemet, som tagit mycket kraft i butikerna, så isolerar vi problemet till de 30 butiker där systemet implementerats, för att successivt få tillbaka tillväxt och lönsamhet i dessa. Vi är inte där än och fortsatt implementering 2017 kommer att bli aktuell endast om vi nått framgång i nuvarande 30 butiker. Generellt kommer vi att minska takten betydligt i förändring av våra verksamhetskritiska IT-system, där den enda implementering som ligger fast är en uppgradering av grossistsystemet inom Mekonomen under 2017, som en nödvändig del av förberedelserna för ny centrallagerstruktur.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet, med förväntade besparingar om 25 MSEK från och med 2017, fortgår enligt plan med endast marginell effekt på resultatet i det tredje och fjärde kvartalet. I det fjärde kvartalet 2016 kommer Mekonomen Sweden och Mekonomen Norway att ha en engångskostnad om totalt 6 MSEK avseende återkallning av Volvobilar där defekta drivremmar installerats. Ansvarsfrågan för dessa defekta drivremmar är under utredning. Störst fokus i Mekonomen Sweden är nu att vidareutveckla vårt kunderbjudande, åter generera tillväxt och flytta fram våra positioner.

God försäljningstillväxt till anslutna verkstäder
Det är glädjande att försäljningen till anslutna verkstäder fortsatte sin goda tillväxt under tredje kvartalet, vilken är den del av marknaden som vi ser som strategiskt viktigast att växa i. Försäljningen i jämförbara enheter i koncernen steg med 2 procent i kvartalet och försäljningen av reservdelar under vårt eget varumärke ProMeister fortsatte att ha en positiv utveckling.

Avyttring av den danska verksamheten
Förlusten i vår exportverksamhet till Danmark blev 6 MSEK i kvartalet vilket är en minskad förlust jämfört med tredje kvartalet i fjol. Avtal har efter periodens slut träffats med T. Hansen Gruppen / AD Danmark om avyttring av den danska verksamheten. Affären innebär en negativ engångseffekt om 25 MSEK i det fjärde kvartalet, utöver det ordinarie resultatet som den danska verksamheten genererar i det fjärde kvartalet. Affären innebär att Mekonomen Group kommer att ha lämnat Danmark och därmed inte kommer att ha några förluster relaterade till Danmark från och med 2017.

Marknadsutvecklingen fortsatt stabil
Marknaden under kvartalet har varit stabil. Vi ser potential för en växande totalmarknad framöver genom ökad nybilsförsäljning och växande bilpark på våra huvudmarknader Sverige och Norge de senaste åren. Vi förväntar oss dock ingen förändring i marknaden under resten av året då den växande bilparken når eftermarknaden först när bilarna är tre år och äldre.

Tillväxt och innovation
Projektet med att etablera ett nytt svenskt automatiserat centrallager och vårt viktigaste strategiska projekt inom digitalisering, vår nya katalog, fortgår enligt plan. Fokus framåt är att stärka vårt kunderbjudande ytterligare och driva försäljningstillväxt i alla våra koncernbolag. Vi ska dra nytta av den starka entreprenörsanda och våra engagerade medarbetare som finns inom koncernen, för att åter stärka vår position på marknaden.

Pehr Oscarson,
Tillförordnad VD och koncernchef

Pehr Oscarson

Tf VD och Koncernchef sedan oktober 2016
Född: 1963