Bolagsstyrning

Mekonomen Group tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, på sätt som närmare redogörs för i den årliga bolagsstyrningsrapporten. Rapporten är fogad till årsredovisningen samt nedladdningsbar under Bolagsstyrning/Bolagsstyrningsrapporter på den här webbsidan.

Mekonomen Groups bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

Bolagsstyrningsrapport

Om bolag som omfattas av koden inte i något avseende tillämpar koden skall detta tydligt anges och skälen förklaras. Mekonomens eventuella avvikelser från koden och motiveringar redovisas löpande i bolagsstyrningsrapporten.

Till grund för styrning av Mekonomen Group ligger både externa och interna regelverk:

Styrning-regelverk

Svensk kod för bolagsstyrning

Information om svensk kod för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida; www.bolagsstyrning.se

Där återfinns för utländska investerare även en beskrivning av den svenska modellen för Corporate Governance (skriften ”Special Features of Swedish Corporate Governance”)