Bolagsordning

Bolagsordning för Mekonomen AB (publ), med organisationsnummer 556392-1971, är fastställd vid årsstämma den 14 april 2011

BOLAGSORDNING

§ 1
Bolagets firma är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Bolaget skall äga och förvalta bolag vars verksamhet skall bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 4
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 5
Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter.

§ 6
Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) val av ordförande vid stämman;
2) upprättande och godkännande av röstlängd;
3) godkännande av dagordning;
4) val av justeringsmän;
5) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7) beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10) fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11) val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
12) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10
Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta före hela antalet av honom företrädda aktier.

§ 11
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.