Bolagsstämma

Mekonomen AB:s bolagsstämma 2020 hölls den 7 maj 2020 i Stockholm.

Förinspelade vd-presentationen till årsstämman 2020: https://vimeo.com/415527131/e12d14abc8

Anmälan av ärenden till årsstämman 2021 kan göras via e-post: arsstamma@mekonomen.se senast sju veckor innan stämman.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta via e-post till valberedningen@mekonomen.se eller per post till Mekonomen AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2021.

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare.

Aktieägare som är införd i den av VPC förda aktieboken på avstämnings dagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav.