Bolagsstämma

Mekonomen AB:s bolagsstämma 2020 kommer att hållas den 7 maj 2020 kl 11.00, på Norra Latin (Pelarsalen) Barnhusgatan 7B, 111 23 Stockholm. Årsredovisningen kommer publiceras och finnas tillgänglig på Mekonomens webbsida senast den 16 april 2020.

Anmälan av ärenden till årsstämman kan göras via e-post: arsstamma@mekonomen.se senast sju veckor innan stämman dvs senast den 19 mars 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@mekonomen.se eller per post till Mekonomen AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2020.

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare.

Aktieägare som är införd i den av VPC förda aktieboken på avstämnings dagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav.

Beträffande deltagande på stämma har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget låta aktieägare delta på annat sätt än att fysiskt närvara på stämman. Det är bolagets ambition att bolagsstämman skall vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bl. a. i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, VD, revisor samt övriga personer ur ledningen alltid skall vara närvarande vid stämman.