Bolagsstämma

Mekonomen AB:s bolagsstämma 2019 kommer att hållas den 2 maj 2019 kl 16.00.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Mekonomens årsstämma 2019 kan lämna förslag till Mekonomens styrelse på mailadress arsstamma@mekonomen.se. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag, för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning, sändas så att det når bolaget senast den 14 mars 2019.

Nedan hittar du dokumentationen från Mekonomen AB:s årsstämma 2018. 

 

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare.

Aktieägare som är införd i den av VPC förda aktieboken på avstämnings dagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav.

Beträffande deltagande på stämma har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget låta aktieägare delta på annat sätt än att fysiskt närvara på stämman. Det är bolagets ambition att bolagsstämman skall vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bl. a. i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, VD, revisor samt övriga personer ur ledningen alltid skall vara närvarande vid stämman.