Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten uppdateras årligen och är fogad till årsredovisningen samt nedladdningsbar på den här webbsidan.

Under räkenskapsåret 2020 har Mekonomen Group tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för punkt 2.4 i koden. Enligt koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Förklaring: Styrelseordföranden John S. Quinn är också ordförande i valberedningen då det är ett naturligt val med hänsyn till ägarstrukturen i Mekonomen.

Styrelsen ansvarar, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Rapporten om intern kontroll publiceras som en del av bolagsstyrningsrapporten. Om bolagsstyrning kan läsas mer på www.bolagsstyrning.se.