Ersättning till bolagsledningen

Årsstämman 2016 fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor. Riktlinjerna omfattar koncernledningen inklusive VD. Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare, baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för personer i koncernledningen. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid egen uppsägning. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida kan högst uppgå till en årslön.

Därutöver beslutade stämman om ett nytt långsiktig rörligt ersättningsprogram som ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2016 – 2018. För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 32 miljoner SEK. Utöver de personer som utgör koncernledning kommer ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga programmet.

Det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2014 – 2016 upphör att gälla. Några utbetalningar baserat på detta program har inte skett.

Styrelsen har inte beslutat om några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för bolagsledningen.