Ersättning till bolagsledningen

Årsstämman 2019 fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt befattningshavare. Kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation.

Ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor. Riktlinjerna omfattar koncernledningen, som för närvarande utgörs av fem personer inklusive vd. Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till vd ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomen Groups kunder, ägare och medarbetare. Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig kontant ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomen Groups mål för koncernens resultat, och individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för personer i koncernledningen. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. För vd görs enligt anställningsavtal pensionsavsättning till ett belopp som motsvarar 30 procent av grundlönen. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

Uppsägningstiden för vd är tolv månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid uppsägning från vd. Uppsägningstiden för övriga i koncernledningen är högst tolv månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid uppsägning från den anställde. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019)
Årsstämman 2019 beslutade om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019).  LTIP 2019 ersätter det program som beslutades av årsstämman 2018 (LTIP 2018) under vilket någon tilldelning inte skett utifrån att målen inte nåtts till följd av förvärvet av FTZ och Inter-Team. Styrelsen har beslutat att inte ändra målen, utan avskaffa LTIP 2018 till sin helhet och istället föreslå för årsstämman att besluta om ett nytt program för 2019.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2019 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Mekonomen. LTIP 2019 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2019 krävs ett eget aktieägande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2019 ska vara begränsat till 105 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,19 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.