Revisorer

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget

På årsstämman 2019 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, fram till årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Linda Corneliusson har utsetts som huvudansvarig för revisionen.

Rapportering
Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. VD har i uppgift att tillsammans med ekonomi- och finanschefen granska och säkerställa kvaliteten i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

Revision
I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information, som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen.

Styrelsen granskar också, i första hand genom styrelsens revisionsutskott, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska interna och externa revisonsrapporter om intern kontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens externa revisorer rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. Vid åtminstone ett av dessa möten lämnar VD och finanschef styrelsemötet efter formell rapport för att styrelseledamöterna ska kunna ha en dialog med revisorerna utan deltagande av befattningshavare i bolaget. Koncernens externa revisorer deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.