Revisorer

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget

På årsstämman 2020 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Linda Corneliusson. PwC, som har en bred organisation med specialiserad kompetens väl lämpad för Mekonomen Groups verksamhet, är revisor i bolaget sedan 2014.

Revision
PwC avger revisionsberättelse för Mekonomen AB (publ), samt för bolagets dotterbolag exklusive ett fåtal mindre dotterbolag. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det tredje kvartalet. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.