Styrelsens uppdrag

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor.

Styrelsens arbetsformer
Med anledning av det betydande förvärvet och dess finansiering har styrelsen under 2018 haft 32 (14) sammanträden varav ett konstituerande. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens CFO.

Mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte såsom årsbokslut inklusive fastställande av utdelning, delårsrapporter, budget, strategi, affärsläge, ekonomisk rapportering och investeringar. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor rörande marknadsutveckling, riskanalys, arbetsordningar, policys, förvärv av FTZ och Inter -Team samt finansiering av förvärven.

Styrelsens uppgifter
Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga.

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar den inbördes arbetsordningen i styrelsen samt fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och vd samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, vd-instruktion och attestordning.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2018 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2018 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt kodens krav avseende styrelsens arbete.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsearvode ska avsättas 2 345 000 SEK, varav 590 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 330 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 285 000 SEK var till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 70 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 40 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämmovalda styrelseledamöter

Styrelsen består av John S. Quinn (ordförande), Helena Skåntorp (vice ordförande), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Arja Taaveniku. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fem av ledamöterna är oberoende även i förhållande till större aktieägare. VD ingår inte i styrelsen och ej heller någon annan från koncernledningen.