Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består från och med den 9 maj 2018 av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Magnus Håkansson och John S. Quinn. Under 2017 höll revisionsutskottet fem möten. Koncernens externa revisorer, CFO samt koncernredovisningschef har även deltagit i sammanträdena.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ett ersättningsutskott som hanterar ersättning till ledande befattningshavare och som grund för utskottets arbete ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Utskottet består från och med den 9 maj 2018 av styrelseledamöterna Malin Persson (ordförande), Eivor Andersson, Joseph M. Holsten och John S. Quinn. Under 2017 höll ersättningsutskottet sex möten. Dessutom har bolagets vd Pehr Oscarson varit närvarande vid fem av dessa möten. Koncernens CFO har varit utskottets sekreterare.