Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består från och med den 7 maj 2020 av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Joseph M. Holsten Magnus Håkansson och John S. Quinn. Under 2019 höll revisionsutskottet fem möten. Koncernens externa revisorer, CFO, Chef för riskhantering och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Koncernredovisningschef var utskottets sekreterare.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ett ersättningsutskott som hanterar ersättning till ledande befattningshavare och som grund för utskottets arbete ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningsutskottet består från och med den 2 maj 2019 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku. Ersättningsutskottet har haft fem sammanträden under 2019, varav två innan den 2 maj och tre  efter den 2 maj. Dessutom har bolagets vd och koncernchef Pehr Oscarson varit närvarande vid fem möten. Bolagets CFO har varit utskottets sekreterare under fyra möten. Bolagets tidigare HR-direktör var sekreterarare under utskottet första möte under 2019.