Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott; ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består från och med den 2 maj 2019 av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson. Under 2018 höll revisionsutskottet sex möten. CFO samt koncernredovisningschef har även deltagit i sammanträdena.

Ersättningsutskott

Styrelsen har ett ersättningsutskott som hanterar ersättning till ledande befattningshavare och som grund för utskottets arbete ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningsutskottet består från och med den 2 maj 2019 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku. Ersättningsutskottet har haft sex sammanträden under 2018, varav fyra innan den 9 maj och två efter den 9 maj. Dessutom har bolagets vd Pehr Oscarson varit närvarande vid sex av dessa möten. Koncernens CFO har varit utskottets sekreterare under fem möten och koncernens HR Direktör under ett möte.