Hållbarhet

Mekonomen Group ska ligga i framkant i frågor som rör hållbarhet i kombination med affärsnytta i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget.

Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder men också på vår bransch och vår omvärld. Därför ska vi ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget. Koncernens hållbarhetsarbete är indelat i sju fokusområden med hänsyn till kvalitet, miljö och sociala förhållanden i alla led – från produktion till försäljning.

Kundnöjdhet
Vi för en löpande dialog med våra kunder för att säkerställa att de upplever hög kundservice, kvalitet och prisvärdhet.

Produkt- och verkstadskvalitet
Vi säkerställer hög kvalitet genom omfattande produkttester och löpande interna och externa kvalitetsrevisioner i våra verkstäder.

Utbildning
Vi erbjuder kurser och vidareutbildningar för mekaniker genom koncernens utbildningscenter ProMeister Academy.

Ledare och medarbetare
Vi erbjuder en utvecklande arbetsplats som skapar engagerade och involverade ledare och medarbetare.

Mångfald
Våra arbetsplatser ska spegla våra kundmålgrupper och samhället i stort.

Ansvarsfulla inköp
Vi förbättrar löpande våra uppföljningsprocesser för att säkerställa hänsyn och efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption i våra leverantörsled.

Transporter och energiförbrukning
Vi effektiviserar löpande våra verksamheter för att minska CO²-utsläpp och energiförbrukning.

Hållbarhetsarbetet ska bidra till:

• Ökad försäljning och tillväxt
• Minskade affärsrisker
• Ökad kompetens och kvalitet i
våra verkstäder
• Trygga framtida försörjning av
mekaniker
• Bra och utvecklat ledarskap och
engagerade medarbetare som är
våra ambassadörer

Våra värderingar

Ansvar
Vi tar ansvar för vår omvärld, gemensamma resurser och vi har tillit till våra medarbetares kunskap och förmåga. Våra kunder förknippar oss med hög kvalitet.

Kompetens
Vi har hög fackkunskap inom de områden vi verkar och det gör att våra kunder uppfattar oss som trovärdiga och kunniga.

Kundorientering
Vi sätter kunden främst och motsvarar våra kunders förväntningar vilket gör att våra kunder uppfattar att vi ser helheten.

Flexibilitet
Vi söker nya idéer och förändras hela tiden för att möta behovet från våra nuvarande och framtida kunder. Det gör att våra kunder anser oss vara nytänkande.

Affärsmässighet
Vi presenterar goda ekonomiska resultat med en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga resultat. Vi uppfattas som prisvärda av kunden.