Code of Conduct

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter. Koncernen uppmanar sina leverantörer, samarbetspartners, konsulter samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer.

Uppförandekoden innehåller bland annat Mekonomen Groups ståndpunkt inom områdena affärs- och redovisningsprinciper, motverkan korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Vi åtar oss att följa FN Global Compact där vi ställer krav på att bolaget, medarbetare, affärspartners och leverantörsled följer principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

FN Global Compacts 10 principer

Mänskliga rättigheter
Princip 1 Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
Princip 2 Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktig i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor
Princip 3 Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
Princip 4 Avskaffa alla former av tvångsarbete.
Princip 5 Avskaffa barnarbete.
Princip 6 Inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning.

Miljö
Princip 7 Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem.
Princip 8 Ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande.
Princip 9 Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption
Princip 10 Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.