FN:s Globala Mål

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. MEKOs verksamhet bidrar till och påverkar många mål och delmål antingen direkt eller indirekt i exempelvis leverantörskedjan. De mål vi främst påverkar är nr 7, 8 och 12.

 

FN:s Globala Mål 7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

 

 

Rätt underhåll och service av fordon minskar energianvändningen. För bilägare är det centralt att kunna serva och reparera sitt fordon oavsett hur det drivs.
Vi möjliggör för bilägare att serva och reparera sina fordon oavsett om de drivs med fossila drivmedel, biodrivmedel eller el. Genom att utveckla våra tjänster och produkter till den ökade andelen fordon som drivs med alternativa drivmedel bidrar vi till en omställning i samhället.
Internt arbetar vi med att minska vår energianvändning i lokaler och minskad drivmedelsanvändning.

 

 

 

FN:s Globala Mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 

Vårt övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. En god lönsamhet innebär att vi kan fortsätta verka och skapa arbetstillfällen samt bidra till samhället genom t.ex. inbetalning av skatter. Som arbetsgivare har vi ett ansvar vad gäller t.ex. anställningsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering. Vår verksamhet utvecklas ständigt och det är därför centralt att våra medarbetare utvecklas för att kunna tillgodose kundernas behov och omvärldens förväntningar. Vi satsar också resurser på utbildning av blivande fordonstekniker för att öka utbudet av utbildad arbetskraft.

 

FN:s Globala Mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

 

 

Ett rätt underhållet fordon bidrar till trafiksäkerheten och att fordonet har en så liten miljöpåverkan som möjligt under dess livscykel. Vår verksamhet medför hantering av kemikalier. Vi tar ansvar för rätt märkning och hantering enligt gällande lagstiftning. Det avfall som uppkommer i vår värdekedja sorteras och återvinns. Vi rapporterar till myndigheterna enligt uppställda krav. Vi påverkar genom vår leverantörskedja genom t.ex. rätt betalning och krav vad gäller mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljöpåverkan i tillverkningsprocessen. Det finns i detta hänseende en koppling även till mål 8.