Leverantörsled

Mekonomen Group köper främst reservdelar och tillbehör från de stora europeiska leverantörerna inom fordonsindustrin. Genom att vara kund till stora och erkända leverantörer drar vi nytta av aktörernas strikta befintliga miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetskrav.

Produktkvalitet
Kvalitet utgör grunden i Mekonomen Groups erbjudande. Vi köper främst reservdelar av samma leverantörer som levererar till biltillverkarna. Vi ställer höga krav på dokumentation som säkerställer kvalitetsnivån och att produkten är en originaldel eller av motsvarande kvalitet. För samtliga reservdelar omfattar begreppet kvalitet parametrarna: material, formgivning, funktion, slitstarkhet samt hälsa och säkerhet. Reservdelar av metall omfattas även av parametrar som rostskydd och densitet. Kvalitetssäkringen för dessa produkter sker dessutom via uppföljning av reklamationer, garantiärenden och mätning av frekvent returnerade artiklar. Leverantörer som avviker från reglerna måste presentera korrigerande åtgärder och uppvisa en förbättrad trend. Vi genomför också egna och oberoende tester för att garantera fortsatt kvalitetsefterlevnad. Egna tester sker via koncernens testlaboratorium i Polen som Mekonomen Group äger tillsammans med det polska bildelsbolaget Inter Cars.

ProMeister reservdelar
I utvecklingen av våra egna varumärken tar vi själva över ett större ansvar för kvalitetssäkringen av produkterna. Vårt egna reservdelsvarumärke ProMeister utgör premiumkvalitet, vilket innebär att vi väljer leverantörer med höga kvalitetsnivåer. I samtliga fabriker som tillverkar ProMeister reservdelar sker internrevisioner för att säkerställa att de följer lagkrav, kvalitetskrav och efterlevnaden av FN:s Global Compact. Sortimentet omfattar också branschens längsta garantitid, 5 år.

Risker och riskbedömning i leverantörsled
Inköpen av sortimentet under våra egna varumärken ProMeister (reservdelar) och Carwise (tillbehör) sker till stor del från Europa. Andelen inköp via direktimport från Asien understiger 10 procent av den totala inköpsvolymen. Koncernen har ett väl utvecklat sortiment av reservdelar och tillbehör till över 9 000 bilmodeller. Vi lagerhåller över 60 000 artiklar i våra grossistlager och har via avtalsleverantörer tillgång till ytterligare 500 000 artiklar. För att tillhandahålla det breda sortiment av delar som våra kunder efterfrågar gör Mekonomen Group affärer med ett stort antal leverantörer. För att följa upp det stora antalet leverantörers efterlevnad av FN:s Global Compact, har koncernen infört en riskbedömningsprocess där särskilt fokus läggs på de leverantörer som bedöms utgöra störst hållbarhetsrisker. I leverantörsledet utgör direktinköp från Asien från små och medelstora företag den största risken. Mekonomen Group har ett inköpskontor i Hong Kong för att finnas närmare produktionen i Asien och utveckla sortimentet under våra egna varumärken. Via inköpskontoret genomförs också interna revisioner i leverantörernas fabriker.

Efterlevnad av FN Global Compact
Sedan två år innehåller samtliga nya leverantörsavtal en klausul om efterlevnad av FN:s Global Compact. Arbetet med att uppdatera redan befintliga avtal sker löpande. Idag har leverantörer som utgör 90 procent av reservdelsomsättningen skrivit under efterlevnad av FN:s Global Compact, alternativt visat upp motsvarande egen uppförandekod som motsvarar dessa principer.

Antikorruption
Korruption är inte geografiskt begränsad även om risken anses högre på vissa marknader och inom vissa branscher. Inom Mekonomen Group råder nolltolerans. Vi gör idag inköp från marknader där korruption är ett välkänt problem vilket kräver att vi aktivt tar avstånd. Genom en central inköpsorganisation där alla stora inköpsavtal för våra tre koncernbolag ingås, har vi bättre kontroll över leverantörer och varuflöden. I våra leverantörsavtal bifogas klausuler som inkluderar antikorruption genom hänvisning till FN:s Global Compact. Under 2015 har Mekonomen Group inga rapporterade fall av korruption.

ProMeister

Eget reservdelssortiment med branschens längsta garantitid, 5 år.