Medarbetare

Mekonomen Group har en entreprenörsanda som präglas av engagemang och där samtliga medarbetare har möjlighet till personlig utveckling och nya utmaningar i sitt arbetsliv.

Att medarbetare trivs på arbetsplatsen och stannar kvar under en längre tid är en förutsättning för att arbeta långsiktigt och skapa goda resultat. Utöver den dagliga dialogen på arbetsplatserna sker årligen fördjupade samtal kring medarbetarens mål, arbetssituation och utvecklingsmöjligheter. Medarbetaren får återkoppling på sitt arbete och får möjlighet att återkoppla på chefens ledarskap. Internrekrytering är en viktig modell för att behålla duktig kompetens och en möjlighet för ledare och medarbetare att utvecklas och ta sig an nya utmaningar inom koncernen.
Inom MECA finns också ett Talent Management Program som resulterat i flera exempel på medarbetare som fått möjlighet till ledarskapsutveckling och lyfts fram i ledande roller.
Under 2015 har koncernen påbörjat en översyn av HR-arbetet med fokus på att utveckla ledarskapet och införa tydligare strukturer för bland annat rekrytering och uppföljning. Arbetet har främst påbörjats inom Mekonomen Sverige och sker som en del i att öka trivseln på arbetsplatsen och förbättra resultatet för koncernen.

Mångfald
Mångfald bidrar till ökad affärsnytta Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska spegla mångfalden hos våra kundgrupper och samhället i stort. Genom medarbetare och ledare med olika erfarenheter och kompetenser förbättrar vi möjligheten att tillgodose kundernas behov. Mångfald är också viktigt för att skapa förnyelse och förändringar i en traditionell bransch. För oss handlar mångfald om värdet av olikheter hos våra medarbetare när det kommer till kön, utländsk bakgrund, ålder, utbildning och erfarenheter. Mekonomen har en åldersfördelning där cirka 50 procent av medarbetarna är under 35 år, cirka 30 procent av medarbetarna är mellan 35–50 år och cirka 20 procent av medarbetarna är över 50 år. En stor utmaning för oss är att skapa en jämn könsfördelning i en traditionellt manlig bransch. Andelen kvinnor inom Mekonomen Group är idag ca 20 procent. För att nå en jämnare fördelning pågår arbete med att införa tydligare processer vid rekrytering, bland annat strävar vi efter att identifiera både kvinnliga och manliga slutkandidater vid tillsättande av tjänster. Det är viktigt att statuera exempel inom alla nivåer i bolaget inte minst i ledningsgrupperna. Vår målbild för år 2020 är att vi har 35 procent kvinnor i ledande positioner.

Medarbetarundersökning
Koncernens medarbetarundersökningar omfattar frågor om trivsel, arbetsförhållanden, ledarskap, engagemang samt hur möjligheten ser ut för den enskilde att påverka sin arbetssituation. Undersökningen är ett viktigt verktyg för att identifiera förbättringsområden i koncernen, hela vägen från ett övergripande perspektiv till den egna gruppen/enheten. Medarbetarundersökningar sker vart annat år. Den senaste undersökningen genomfördes 2015 och resultatet visade en positiv utveckling bland annat för ökad medarbetartrivsel (ESI).

 

Medarbetare

Medarbetarna är våra främsta ambassadörer och varumärkesbärare.