Rapportering och GRI-index

Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder, branschen som helhet, och vår omvärld. Därför ska vi fortsätta ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där arbetet för att nå våra uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget och för våra intressenter.

Hållbarhetsredovisningen är upprättad med utgångspunkt i de väsentliga områden som prioriterats utifrån interna och externa intressenters syn på vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för Mekonomen Group. Arbetet med att analysera väsentliga områden inleddes under 2014 och har därefter kompletterats med en analys av koncernens arbete i förhållande till FN:s Global Compact som Mekonomen Group är ansluten till sedan 2013.
Under 2017 har en analys genomförts av koncernens arbete i förhållande till Årsredovisningslagen och nya krav enligt GRI Standards. Väsentlighetsanalysen har även satts in i ett vidare perspektiv med hänsyn till Mekonomen Groups affärsstrategi och konkurrenskraft samt till nationella och internationella trender, normer, förväntningar, riktlinjer och lagstiftning som är relevanta för ett ansvarsfullt och hållbart företagande.
Mekonomen Group åtar sig, i alla verksamhetsled, att följa FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. En klausul om uppfyllnad av FN Global Compact inkluderas i samtliga nya och förnyade leverantörsavtal. Principerna ingår också i koncernens uppförandekod. Hållbarhetsredovisningen 2017 utgör även vår Communication on Progressrapport till FN:s Global Compact.

Om hållbarhetsrapporten
Mekonomen Group har sedan 2010 årligen redovisat arbetet med hållbarhet och ansvarsfullt företagande som del i årsredovisningen. 2017 års hållbarhetsrapport har upprättats med beaktande av kraven i Årsredovisningslagen och refererar till Global Reporting Initiatives (GRI) Standards Core.

Målbild fram till 2020

• Rekrytering av 500 mekaniker

 

• Medarbetartrivsel (ESI): 95

 

• 35 % kvinnor i ledande positioner

 

• 95 % av koncernens mekaniker deltar årligen i ProMeister Academy-utbildningar

 

• Alla medarbetare har genomgått utbildning i koncernens Code of Conduct, Whistle blowing-funktion och korruptionspolicy

 

• Leverantörer som står för 95 % av koncernens inköpsvolymer har undertecknat FN:s Global Compact