Finansiella mål

Mekonomen Groups övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

 

Omsättningsökning

Målet är att årligen uppnå en omsättningsökning om minst 5 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

 

Under 2018 var omsättningsökningen 33 (1) procent, positivt påverkad av de förvärvade verksamheterna FTZ och Inter-Team. Försäljningen exklusive FTZ och Inter-Team steg med 4 procent, positivt påverkad av ett antal mindre förvärv, men negativt påverkad av tidvis svag efterfrågan på bildelar och verkstadstjänster under andra halvåret.

Rörelsemarginal

Målet är att årligen uppnå en rörelsemarginal som överstiger 10 procent.

 

Rörelsemarginalen minskade till 5 (9) procent för 2018. Rörelsemarginalen påverkades negativt av generellt lägre marginaler i förvärvade Inter-Team än koncernen som helhet, initialt ökade kostnader i samband med förvärv, högre inköpskostnader och jämförelsestörande poster.

Soliditet

Målet är att soliditeten långsiktigt ej understiger 40 procent.

 

Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 35 procent jämfört med 43 procent den 31 december 2017.

 

Nettoskuld/EBITDA

Målet är att nettoskuld/EBITDA långsiktigt ej överstiger 2,0.

 

Nettoskuld/EBITDA blev 6,44 (2,03) för 2018. Ökningen beror huvudsakligen på en ökning av nettoskulden till 4 098 (1 444) MSEK hänförligt till förvärvet av FTZ och Inter-Team.

 

Utdelningsandel

Styrelsens avsikt är att Mekonomen Group ska lämna utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningsförslag tas hänsyn främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse.

 

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018 (4,46 kronor per aktie 2017). Hänsyn har tagits till hur det bäst prioriteras mellan bolagets mål att minska skuldsättningen och betala utdelningar. Styrelsen fortsätter att stödja det långsiktiga målet att minst 50 procent av resultat efter skatt ska delas ut.