Finansiella mål

Mekonomen Groups övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

 

Omsättningsökning

Målet är att årligen uppnå en omsättningsökning om minst 5 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

 

Under 2017 var omsättningsökningen för hela koncernen 1 (3) procent. Tillväxten påverkades negativt av svag omsättningsutvecklingen inom Mekonomen Sweden under året. MECA, Mekonomen Norway och Sørensen og Balchen hade en god omsättningsökning.

Rörelsemarginal

Målet är att årligen uppnå en rörelsemarginal som överstiger 10 procent.

 

Rörelsemarginalen ökade till 9 (8) procent för 2017. Marginalen påverkades positivt av ökad lönsamhet i Mekonomen Sweden och full effekt från genomförda kostnadsbesparingprogram, samt positiv effekt från jämförestörande poster jämfört med 2016. Samtidigt påverkades marginalen negativt av ökad tillbehörsförsäljning i Norge, och ökade kostnader inom Mekonomen Norway.

Soliditet

Målet är att soliditeten långsiktigt ej understiger 40 procent.

 

Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 43 procent jämfört med 43 procent den 31 december 2016.

 

Nettoskuld/EBITDA

Målet är att nettoskuld/EBITDA långsiktigt ej överstiger 2,0.

 

Nettoskuld/EBITDA blev 2,03 (2,19) för 2017. Minskningen beror på ett förbättrat EBITDA-resultat, samtidigt som nettoskulden var i nivå med 2016. EBITDA påverkades positivt huvudsaklligen av stabiliserad utveckling i Mekonomen Sweden och genomförda kostnadsbesparingsprogram.

 

Utdelningsandel

Styrelsens avsikt är att Mekonomen Group ska lämna utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt.

 

Vid  fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse. Årsstämman 2018 beslutade, i enlighet med styrelsen, en utdelning på 7,00 (7,00) kronor per aktie för 2017. Förslaget motsvarar 70 procent av årets resultat.