Ordlista och definitioner

Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare beräknas som eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående kvartalens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående kvartalens sysselsatta kapital vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslutning beräknas som balansomslutning vid periodens slut adderat med fyra närmast föregående kvartalens balansomslutning vid periodernas slut dividerat med fem.

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror i procent av nettoomsättningen.

Bruttovinst
Intäkter minus kostnaden för handelsvaror.

EBIT-marginal
Rörelseresultat (EBIT) efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

EBITA
Rörelseresultat efter planenliga avskrivningar men före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal
EBITA i procent av rörelsens intäkter.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av rörelsens intäkter.

Eget kapital per aktie
Eget kapital exklusive minoritetens andel i relation till antal aktier i slutet av perioden.

Kassaflöde per aktie
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Nettoskuld
Kort- och långfristiga räntebärande skulder för upplåning, d v s exklusive pensioner, leasing, derivat och liknande förpliktelser, med avdrag för likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

Omsättning per anställd
Omsättningen i relation till medeltalet anställda.

Omsättningstillväxt
Ökning av summa intäkter i procent av föregående års summa intäkter.

Operativa kostnader
Operativa kostnader består av övriga externa kostnader, personalkostnader samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Resultat per aktie
Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Soliditet för moderbolaget inkluderar 78 procent av obeskattade reserver.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och avsättningar inklusive uppskjuten skatteskuld.

 

Företagsspecifika definitioner

Anslutna verkstäder
Verkstäder som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/verkstadskoncept (Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner, MECA Car Service, BilXtra och Speedy).

B2B
Försäljning av varor och tjänster mellan företag (business-to-business).

B2C
Försäljning av varor och tjänster mellan företag och konsument (business-to-consumer).

DAB-produkter
Tillbehör till bilen anpassade till digital lösning för radiosändning. DAB är en förkortning för Digital Audio Broadcasting.

Egna/egenägda butiker
Butiker vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB.

Egna/egenägda verkstäder
Verkstäder vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB.

EMV
Egna märkesvaror, till exempel Mekonomen Groups egna märkesvaror ProMeister och Carwise.

Fleetverksamhet
Mekonomen Groups erbjudande till företagskunder omfattande service- och reparation av bilar, försäljning av reservdelar och tillbehör samt däckhotell.

Försäljning i jämförbara enheter
Försäljning i jämförbara enheter omfattar extern försäljning, i lokal valuta, i majoritetsägda butiker, grossistförsäljning till samarbetande butiker, extern försäljning i majoritetsägda verkstäder och internetförsäljning.

Försäljning till Kundgrupp Anslutna verkstäder
Försäljning till anslutna verkstäder samt försäljning i egenägda verkstäder.

Försäljning till Kundgrupp Konsument
Egenägda butikers kontantförsäljning till andra kundgrupper än Anslutna verkstäder och Övriga B2B-kunder, samt koncernens e-handelsförsäljning till konsument.

Försäljning till Kundgrupp Övriga B2B-kunder
Försäljning till företagskunder som inte är anslutna till något av Mekonomen Groups koncept, inklusive försäljning inom fleetverksamheten.

Jämförbara enheter
Butiker, majoritetsägda verkstäder och internetförsäljning som varit i drift den senaste 12-månadersperioden samt hela den föregående jämförelseperioden.

Konceptverkstäder
Anslutna verkstäder.

Koncernbolag
Segmentet MECA, Mekonomen Sweden, Mekonomen Norway respektive Sørensen og Balchen.

Lasingoo
Bilportalen vars uppgift bland annat är att förenkla för bilägare att välja och boka verkstad och som Mekonomen Group äger tillsammans med branschaktörer.

Mekonomen Yehlove
Mekonomens spjutspetskoncept som möter kundernas allt högre krav på kvalitet, tillgänglighet och bekvämlighet, med ett utökat utbud av tjänster och helhetslösningar.

ProMeister
Mekonomen Groups egna varumärke för högkvalitetsreservdelar med fem års garanti.

Reservdelar till bil
Delar som är nödvändiga för bilens funktion.

Samarbetande butiker
Butiker som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/butikskoncept.

Tillbehör till bil
Produkter som inte är nödvändiga för bilens funktion, men förhöjer upplevelsen eller utökar användandet av bilen, till exempel bilvårdande produkter, takboxar, bilbarnstolar etc.

Underliggande nettoomsättning
Omsättning justerat för antal jämförbara vardagar och valutaeffekter.

Valutaeffekter på balansräkningen
Påverkan av valuta avseende realiserade och orealiserade omvärderingar av utländska kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder.

Valutatransaktionseffekter
Påverkan av valuta avseende internförsäljning från Mekonomen Grossist AB samt från MECA Car Parts AB till respektive land.

Valutatranslationseffekter
Påverkan av valuta vid omräkning av utländska dotterföretags resultat i SEK.