Risker och osäkerhetsfaktorer

Mekonomen Groups verksamhet är liksom all affärs-verksamhet förenad med risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen och våra intressenter. En väl avvägd riskhantering kan tillföra värde och affärsnytta, samtidigt som risker som inte hanteras effektivt kan leda till skador och förluster.

Mekonomen Group kartlägger löpande koncernens risker, där styrelsen bär det yttersta ansvaret för koncernens riskhantering. För beskrivning av styrelsens riskbedömning se avsnittet Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i bolagsstyrnings-rapporten (årsredovisning 2018). Att kontinuerligt identifiera och utvärdera risker är en naturlig och integrerad del av verksamheten för att proaktivt kunna kontrollera, begränsa och hantera prioriterade risker.


Marknad och konkurrenter


Minskad totalmarknad
Beskrivning: Eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar är i första hand beroende av antal bilar i bilparken och det antal mil som bilarna körs. De senaste åren har uppvisat en stabil ökning av antalet bilar och antalet körda mil på våra huvudmarknader. En minskning av antalet bilar och körda mil skulle påverka Mekonomen Groups verksamhet negativt. Att reservdelarnas kvalitet och livslängd ökar över tid kompenseras av att delarna blir dyrare och bilarnas livslängd ökar.
Hantering: Mekonomen Group arbetar kontinuerligt med att säkra styrkan i koncepten och att hålla en hög innovationstakt för att behålla eller öka vår försäljning, även på en sjunkande marknad. Den geografiska expansionen under 2018 genom förvärven av FTZ och Inter-Team gör Mekonomen Group mindre känslig för hur marknaden utvecklas i ett enskilt land.


Större andel elbilar
Beskrivning: Sverige och framförallt Norge är två länder där transformeringen till fossilfria motoralternativ har kommit längst, där andelen rena elbilar stod för 2,8 procent av totala bilflottan i slutet av 2018. En sammanvägd andel på alla våra huvudmarknader Danmark, Norge, Polen och Sverige, var 0,7 procent. Övergången till nya motoralternativ innebär att branschen successivt behöver anpassas för att möta kundernas efterfrågan. Dock krävs en signifikant ökning av antalet elbilar från dagens nivå för att ha en väsentlig effekt på vår totala marknad.
Hantering: För att framtidssäkra våra anslutna verkstäder att vara elbilsägarnas första val har vi sedan år 2016 successivt anpassat verkstäderna, främst i Norge, till att kunna ta emot laddbara bilar. Till exempel utbildas fordonsteknikerna inom el- och hybridfordon genom våra egna utbildningscenter. Utvecklingen går olika fort i på våra huvudmarknader och fordonsteknikerna utbildas i den takt som vi ser att efterfrågan ökar. Vi utökar även vårt sortiment med reservdelar och tillbehör för elbilar i takt med att efterfrågan ökar.


Konkurrens
Beskrivning: Konkurrensen avseende bildelsförsäljning till verkstäder är stor. Sortimentet hos de största aktörerna inom den märkesoberoende handeln, Mekonomen Group inkluderad, täcker de flesta bilmärkena. Därutöver konkurrerar även ett antal mindre aktörer, digitala aktörer och märkesbundna aktörer på marknaden. På tillbehörssidan konkurrerar Mekonomen Group med ett stort antal aktörer, däribland detaljhandel, bensinstationer, dagligvaruhandeln och e-handelsaktörer. En signifikant ökad konkurrens från en eller flera aktörer kan medföra en risk för minskade marknadsandelar för Mekonomen Group.
Hantering: Verksamheterna inom Mekonomen Group har ett starkt kundfokus och ser kontinuerligt över och säkerställer ett konkurrenskraftigt kunderbjudande både till verkstadskunder och till bilägare. Då omkring 80 procent av Mekonomen Groups försäljning sker digitalt är investeringar i vårt e-handelserbjudande av stor vikt. Under 2018 har lanseringen av ny digital reservdelskatalog fortsatt inom vårt Mekonomen-koncept. Katalogen bygger på nästa generations e-handelsplattform och erbjuder nya möjligheter till ökad inköpslojalitet och andra mervärden för våra verkstadskunder, andra företagskunder och i förlängningen till konsument.


Produktutbud och tjänster
Beskrivning: Mekonomen Groups långsiktiga framgång är bland annat beroende av förmågan att anpassa sig till kundernas behov, förändrade branschkrav och att introducera nya attraktiva produkter och tjänster, samtidigt som man bibehåller en konkurrenskraftig prissättning. För att upprätthålla sin konkurrenskraft måste Mekonomen Group förutse kundernas behov och köpa in respektie utveckla produkter och tjänster som accepteras av dess kunder. Mekonomen Group är även föremål för produktansvar om inte produkterna fungerar som förväntat eller är defekta.
Hantering: Mekonomen Group’s ambition är att leda branschens utveckling av framtida produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi investerar centrala och lokala resurser för att förutse och förstå framtidstrender. För att även framåt erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig och prisvärd kundupplevelse anpassar vi kontinuerligt vårt produkt- och tjänsteutbud och våra interna processer. Vi säkrar vårt produktansvar genom inköpsavtal med leverantörer inom fordonsindustrin och genom noggranna kvalitetskontroller av våra egna varumärken, kompletterat med ett koncernövergripande försäkringsskydd.


Brist på fordonstekniker
Beskrivning: Det råder brist på fordonstekniker på marknaden, vilket påverkar Mekonomen Groups anslutna och egna verkstäder. Bristen på fordonstekniker med relevant utbildning och erfarenhet kan på sikt utgöra en faktor som begränsar möjligheterna till fortsatt tillväxt i branschen eller genom ökade personalkostnader minskar lönsamheten.
Hantering: Med starka varumärken och koncept, våra utbildningscenter och det egna gymnasieprogrammet ProMeister Education i Sverige arbetar vi  kontinuerligt med att attrahera personer till fordonstekniska yrket. Samtidigt bidrar vi till att höja kompetensnivån bland befintliga och nya fordonstekniker. Vi erbjuder även våra anslutna verkstäder bemannings- och rekryteringstjänster.


 

Verksamhetsrisker


Medarbetare
Beskrivning: Mekonomen Groups framgång är beroende av förmågan att attrahera, behålla och utveckla engagerade ledare och medarbetare. Vi arbetar för mångfald och likabehandling av alla medarbetare. Med olika kompetenser och erfarenheter hos medarbetarna ska vi spegla mångfalden hos våra kundgrupper och på så sätt utveckla vårt kunderbjudande. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och goda sociala förhållanden är grundläggande för våra medarbetare. Om Mekonomen Group inte attraherar relevant kompetens eller att missförhållanden råder på arbetsplatsen kan det påverka koncernens verksamhet och resultat negativt.
Hantering: Vi tror att engagerade medarbetare och ledare skapar effektivitet och ökad försäljning. En viktig förutsättning för engagemang är en tydlig riktning för koncernen och tydligt uppdrag för våra ledare och medarbetare. Arbetet med att identifiera, analysera och minimera arbetsmiljörisker i verksamheten sker på alla nivåer i koncernen. Vår Code of Conduct (uppförandekod), whistleblowingsystem, arbetsmiljöpolicy, tillsammans med medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och löpande dialog identifierar missförhållanden, oegentligheter och andra riskområden. Se även sid 26-28 (årsredovisning 2018).


IT
Beskrivning: Inom företaget finns en stor medvetenhet om att en samordnad IT-struktur inom vissa delar ger koncernen stora fördelar. Det innebär samtidigt större risker i form av till exempel driftstopp i koncernens system för order och lagerhantering och externt angrepp på IT-strukturen genom virus eller hackning, alternativt intrång och informationsstöld.
Hantering: Ett avbrott i systemen för order- och lagerhanteringen skulle påverka leveranserna till våra kunder negativt. För att säkra driften och förhindra avbrott i datakommunikationen används bland annat dubblerade anslutningar. För att minimera risken för externa angrepp på IT-strukturen skyddas Mekonomen Group avbrandväggar och vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera antivirusskydd, samt att analysera hot och risker. Mekonomen Group är anslutet till kredithanteringsinstituts regler avseende Payment card industry-data system security.


Skada på centrallager eller regionlager
Beskrivning: En eventuell skada som till exempel brand eller tekniskstörning vid något av koncernens central- och regionlager skulle medföra betydande negativa konsekvenser för bolagets försäljning och leveransmöjligheter till våra kunder som i sin tur kan skada koncernens rykte.
Hantering: Brandsäkerhet och skydd mot tekniska störningar är ett prioriterat område på alla våra anläggningar och stor vikt läggs vid ett förebyggande arbete. Koncernen har avbrottsförsäkringar om brand eller annan skada skulle uppstå som stör driften på våra anläggningar.


Svinn och värdehanteringsrisker
Beskrivning: Koncernens verksamhet innefattar försäljning och lagerhållning av ett stort antal produkter, varav många anses stöldbegärliga. Koncernens verksamhet innefattar även kontanthantering vilket medför risk för stölder, såväl i butik som vid transporten av kontanter från butik till bank.
Hantering: Inom Mekonomen Group pågår kontinuerligt ett arbete för att motverka svinn, att definiera vad som är utskrotning, egen förbrukning och faktiska stölder. Arbetet har som utgångspunkt att det är viktigt att arbeta med alla delar av svinnet, till exempel översyn av beställningsrutiner, leveranskontroller och upplockning av varor. Vad gäller värdehanteringsrisker strävar Mekonomen Group efter att ha samma nivå på lösningar för säkerhetstjänster, säkerhetssystem och värdehantering för samtliga bolag inom koncernen.


Sammanslagning av centrallager
Beskrivning: Sammanslagning av koncernens två centrallager i Sverige pågår och investeringar har gjorts i Mekonomens centrallager i Strängnäs med en utbyggnad av en helautomatiserad del. Projektet fortgår enligt plan och automationen togs i drift under hösten 2018. Under 2019 ska MECAs centrallagerverksamhet successivt inkluderas. Vi ser stora strategiska vinster med sammanslagningen samtidigt som projektet är affärskritiskt och förenat med risker. Problem kan uppstå under överföring av MECAs verksamhet vilket leder till driftstopp eller till att projektet inte resulterar i de beräknade positiva effekterna.
Hantering: Vi värderar riskerna löpande under projektets gång. En projektorganisation ansvarar för att minimera risker och förseningar, samt att den möjliggör snabba åtgärder vid eventuella problem. Genom ett utökat arbete med masterdata och produktharmonisering säkerställer vi att vi har rätt sortiment i det nya lagret. Risker vid sammanslagningen minimeras genom en handlingsplan för olika scenarion som kan uppstå vid oförutsedda händelser.


Miljörisker
Beskrivning: Mekonomen Groups påverkan på miljö- och klimat, sker främst genom energianvändning i lokaler, transporter, samt avfalls- och kemikaliehantering. Om våra intressenter inte har förtroende för vårt miljöarbete kan verksamheten påverkas negativt. Eventuella överträdelser av regelverk skulle ha rättslig inverkan och skada våra varumärken. Ett gott miljö- och hållbarhetsarbete blir också en allt viktigare faktor för unga då de väljer arbetsgivare. Vår affär är i viss mån påverkad av väderförhållanden. Den varma sommaren 2018 fick flera av våra verkstadskunder att stänga under än längre tid än en normalvarm sommar vilket påverkade vår försäljning negativt.
Hantering: Våra egenägda verksamheter i MECA Sweden, MECA Norway samt Mekonomen Sweden har kommit längst i miljöarbetet. Dessa verksamheter arbetar systematiskt med miljöfrågor och har certifierade ledningssystem i enlighet med ISO 14001. Under 2019 kommer Mekonomen Group att analysera koncernens koldioxidutsläpp för att sedan sätta relevanta mål för att minska vår påverkan på klimatet. En mer utförlig beskrivning av vårt miljöarbete finns på sid 29–30 (årsredovisning 2018).


Leverantörsrisker
Beskrivning: Ett stort antal produkter och leverantörer hos ett företag är vanligtvis förknippat med ökade risker i form av till exempel kvalitet och leveranstid men även hållbarhetsrisker. Mekonomen Group lagerhåller mer än 100 000 artiklelnummer på olika lager i koncernen och har tillgång till mer än 1 miljon artiklar för beställning. Därmed är kontroll och uppföljning av kvalitet på reservdelar och produktinnehåll samt kontroll av leverantörer i förhållande till korruption eller brott mot mänskliga rättigheter ett omfattande arbete hos oss.
Hantering: För att underlätta kontrollen av leverantörsledet och varuflödet styrs alla större inköpsavtal via Mekonomen Groups gemensamma inköpsorganisation. Inköp sker främst från europeiska leverantörer som även levererar till biltillverkarna. Leverantörer som står för över 93 procent av våra inköp har skrivit under vår klausul om efterlevnad av FN:s Global Compact eller uppvisat motsvarande egen policy. För mer information se sid 31 (årsredovisning 2018).


Finansiella risker


Beskrivning: Mekonomen Groups finansiella risker omfattar främst valuta-, kredit-, ränte- samt likviditetsrisker. Se not 35 för beskrivning av de finansiella riskerna. I bolagsstyrningsrapporten, på sid 46-47 (årsredovisning 2018), finns en beskrivning av den interna kontrollen och riskbedömningen som syftar till att förebygga fel i den finansiella rapporteringen.