Risker och osäkerhetsfaktorer

Mekonomen Groups verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen och våra intressenter negativt. Rätt hanterade risker kan istället tillföra värde och affärsnytta.

Mekonomen Group gör löpande en kartläggning av koncernens risker, där styrelsen bär det yttersta ansvaret för koncernens riskhantering. För beskrivning av styrelsens riskbedömning se avsnitt Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i Bolagsstyrnings rapporten (årsredovisning 2017). Att kontinuerligt identifiera och utvärdera risker är en naturlig och integrerad del i verksamheten för att på så sätt kunna kontrollera, begränsa och hantera prioriterade risker på ett proaktivt sätt.


Marknad och konkurrenter


Minskad totalmarknad
Beskrivning: Marknaden som Mekonomen Group verkar på, eftermarknaden för personbilar och lätta lastbilar, är i första hand beroende av antal bilar i bilparken och antal mil bilarna körs. Vi har under de senaste åren haft en stabil ökning av både antalet bilar och antalet körda mil på våra huvudmarknader Sverige och Norge och vi räknar med en marknadstillväxt på 1-2 procent de kommande åren. En negativ utveckling av antalet bilar respektive körda mil skulle kunna påverka Mekonomen Groups verksamhet negativt. Att reservdelarnas kvalitet och livslängd ökar över tiden kompenseras av att delarna blir dyrare och bilarnas livslängd ökar.
Hantering: Mekonomen Group arbetar kontinuerligt med att säkra styrkan i koncepten och att hålla en hög innovationstakt för att behålla eller öka vår försäljning, även i en sjunkande marknad.


Större andel elbilar
Beskrivning: Elbilar saknar förbränningsmotor och en stor andel elbilar på marknaden skulle leda till minskad efterfrågan på branschens befintliga sortiment och service. Med en bilpark på totalt över 8 miljoner bilar i Sverige och Norge krävs en signifikant ökning av antalet elbilar från dagens nivå för att ha en väsentlig effekt på marknaden under de närmaste åren.
Hantering: År 2016 öppnade vi vår första verkstad enbart inriktad på laddbara bilar. För att framtidssäkra alla våra anslutna verkstäder så att de kan serva och reparera laddbara bilar erbjuder vi utbildningar inom el- och hybridfordon genom vårt eget utbildningscenter ProMeister Academy. Vi utökar även vårt sortiment med reservdelar och tillbehör för elbilar i takt med att efterfrågan ökar.


Konkurrens
Beskrivning: Konkurrensen avseende bildelsförsäljning till verkstäder är stor. De fem största aktörerna i den märkesoberoende handeln, MECA, Mekonomen och BilXtra inkluderade, har ett sortiment som täcker de flesta bilmärken. Därutöver konkurrerar även ett antal mindre aktörer, inklusive digitala aktörer och de märkesbundna aktörerna på eftermarknaden för bildelar. På tillbehörssidan konkurrerar Mekonomen Group med ett stort antal aktörer från olika branscher, däribland: bensinstationer, dagligvaruhandeln, e-handelsaktörer och butiker för barntillbehör. En signifikant ökad konkurrens från en eller flera aktörer på marknaden kan innebära risk för minskade marknadsandelar för Mekonomen Group.
Hantering: Mekonomen Group sätter kunden i centrum och ser kontinuerligt över och säkerställer att vårt kunderbjudande är konkurrenskraftigt både vad gäller till verkstadskunder och till bilägare. Då över 80 procent av Mekonomen Groups försäljning sker digitalt är investeringar i vårt e-handelserbjudande av stor vikt. För att framtidssäkra vårt digitala kunderbjudande pågår ett strategiskt projekt för att modernisera den digitala reservdelskatalogen. Under 2017 pilotlanserades den nya koncerngemensamma katalogen i Mekonomen Norge. Katalogen kommer erbjudas till både företag och konsumenter i alla koncernens affärsområden.


Brist på fordonstekniker
Beskrivning: Det råder brist på fordonstekniker på marknaden, vilket påverkar Mekonomen Groups anslutna och egna verkstäder. Brist på fordonstekniker med relevant utbildning och erfarenhet kan på sikt vara en faktor som kan minska möjligheterna till fortsatt tillväxt i verkstadsaffären.
Hantering: Med starka varumärken och koncept, vårt utbildningscenter ProMeister Academy och det egna gymnasieprogrammet ProMeister Education arbetar vi kontinuerligt med att attrahera personer till fordonstekniska yrket. Samtidigt bidrar vi till att att höja kompetensnivån bland befintliga och nya fordonstekniker. För att framtidssäkra våra anslutna och egna verkstäder utökade vi under 2017 vårt kunderbjudande till verkstäderna med bemanning- och rekryteringstjänster.


Verksamhetsrisker


Medarbetare
Beskrivning: Vår framgång bygger på att attrahera, behålla och utveckla engagerade ledare och medarbetare. Vi arbetar för mångfald och likabehandling av alla medarbetare. Med olika kompetenser och erfarenheter hos medarbetarna ska vi spegla mångfalden hos våra kundgrupper och på så sätt utveckla vårt kunderbjudande. Grundläggande för medarbetarna är en god arbetsmiljö och goda sociala förhållanden. Om Mekonomen Group inte attraherar relevant kompetens eller att missförhållanden råder på arbetsplatsen kan det påverka koncernens verksamhet och resultat negativt.
Hantering: Vi tror att engagerade medarbetare och ledare skapar effektivitet och ökad försäljning. En viktig förutsättning för engagemang är en tydlig riktning för koncernen och tydligt uppdrag för våra ledare och medarbetare. Under 2017 införde vi en rad aktiviteter och förbättringar för att tydliggöra koncernens riktning. Arbetet med att identifiera, analysera och minimera arbetsmiljörisker i verksamheten sker på alla nivåer i koncernen. Vår arbetsmiljöpolicy, tillsammans med medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och löpande dialog identifierar missförhållanden, oegentligheter och andra riskområden. Mekonomen Group har signerat FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Under 2017 har Mekonomen Group inga rapporterade fall av korruption, sociala missförhållanden eller brott mot mänskliga rättigheter.


IT
Beskrivning: Inom företaget finns en stor medvetenhet om att en samordnad IT-struktur ger koncernen stora fördelar. Det innebär samtidigt större risker i form av till exempel driftstopp i centrala funktioner avseende koncernens system för order och lagerhantering. Därutöver finns risk för externt angrepp på IT-strukturen genom virus eller hackning, alternativt intrång och informationsstöld.
Hantering: Ett avbrott i systemen för order- och lagerhanteringen skulle påverka leveranserna till våra kunder negativt. För att säkra driften och förhindra avbrott i datakommunikationen används bland annat dubblerade anslutningar. För att minimera risken för externa angrepp på IT-strukturen skyddas Mekonomen Group av brandväggar och arbetar kontinuerligt med att uppdatera antivirusskydd, samt att analysera hot och risker. Under 2017 påbörjades en handlingsplan för att minimera risken för externa angrepp ytterligare. Mekonomen Group är ansluten till kredithanteringsinstituts regler avseende Payment card industry-data system security.


Brand
Beskrivning: En eventuell brand vid något av koncernens centrallager skulle medföra betydande negativa konsekvenser för bolagets försäljning och leveransmöjligheter till våra kunder.
Hantering: Brandsäkerheten är ett prioriterat område på alla våra anläggningar, däribland våra centrallager, och stor vikt läggs på ett förebyggande arbete. Koncernen har avbrottsförsäkringar om brand skulle uppstå.


Svinn och värdehanteringsrisker
Beskrivning: Koncernens verksamhet innefattar försäljning och lagerhållning av ett stort antal produkter. Då en stor andel av dessa är stöldbegärliga finns alltid en risk för svinn. Koncernens verksamhet innefattar även kontanthantering vilket innebär risk för stölder, både vad gäller i respektive butik men även vid transporten av kontanter till banken.
Hantering: Inom Mekonomen Group pågår kontinuerligt ett arbete kring svinn, att definiera vad som är utskrotning, egen förbrukning och faktiska stölder. Arbetet bygger på tanken att det är viktigt att arbeta med alla delar av svinnet, till exempel översyn av beställningsrutiner, leveranskontroller och upplockning av varor. Då skapas en bättre kunskap om rutiner för att hantera svinn samtidigt som det ger underlag för vilka varor som är särskilt stöldbegärliga. Vad gäller värdehanteringsrisker strävar Mekonomen Group efter att ha samma nivå på lösningar för säkerhetstjänster, säkerhetssystem och värdehantering för samtliga bolag inom koncernen.


Sammanslagning av centrallager
Beskrivning: Vi ser stora strategiska vinster med att slå samman våra två centrallager i Sverige. Projektet med att bygga ut centrallagret i Strängnäs med en helautomatiserad del, samt därefter inkludera även MECAs centrallager i samma byggnad fortgick enligt plan under 2017. Projektet är affärskritiskt och förenat med risker. Till exempel problem som uppstår under pågående byggnation och implementering som leder till driftstopp eller att projektet inte resulterar i de beräknade positiva effekterna.
Hantering: Vi värderar riskerna löpande under projektets gång. För att minimera risker och förseningar vid byggnation så har vi etablerat en projektorganisation och styrning som möjliggör snabba åtgärder vid eventuella problem. Genom ett utökat arbete med masterdata och produktharmonisering säkerställer vi att vi har rätt sortiment i det nya lagret. Risker vid implementering minimeras genom handlingsplan för olika scenarios som kan uppstå vid oförutsedda händelser.


Miljörisker inom vår egen verksamhet
Beskrivning: Mekonomen Groups miljöpåverkan i Norden via butiker och verkstäder sker främst inom områdena energi, transporter och kemikaliehantering. Om våra intressenter inte har tillit för vårt miljöarbete kan vår verksamhet påverkas negativt. Eventuella överträdelser av regelverk skulle ha rättslig inverkan och skada våra varumärken.
Hantering: Våra egenägda verksamheter i MECA Sweden, MECA Norway samt Mekonomen Sweden har kommit längst i miljöarbetet. Bland annat är samtliga dessa anläggningar ISO-certifierade enligt ISO 14001. Certifieringar av verksamheten har medfört bättre kontroll med tydliga processer för att upptäcka och hantera avvikelser. Mekonomen Groups miljöarbete infattar även miljöpolicyer, miljöhandböcker, miljöledningssystem, utbildningar, produktkontroller och vi är signatär till FN:s Global Compact sedan 2013. En mer utförlig beskrivning av vårt miljöarbete finns i kapitlet Miljöpåverkan och energianvändning på sida 27 (Årsredovisning 2017).


Hållbarhetsrisker hos leverantörer
Beskrivning: Stort antal produkter och leverantörer hos ett företag är vanligtvis förknippat med ökad hållbarhetsrisk. Mekonomen Group innehar över 600 000 artiklar i vårt sortiment som köps in från ett större antal leverantörer. Därmed är kontroll och uppföljning av kvalitet på reservdelar och produktinnehåll samt kontroll av leverantörer i förhållande till korruption eller brott mot mänskliga rättigheter ett omfattande arbete hos oss.
Hantering: För att förenkla kontroll av leverantörsledet och varuflödet styrs alla större inköpsavtal via Mekonomen Groups gemensamma inköpsorganisation. Inköp sker främst från europeiska leverantörer som också levererar till biltillverkarna. Genom att vara kund till stora och erkända leverantörer drar vi nytta av aktörernas befintliga strikta miljökrav, arbetsmiljökrav och arbete mot antikorruption. Leverantörer som står för över 92 procent av våra inköp har skrivit under vår klausul om efterlevnad av FN:s Global Compact eller uppvisat motsvarande egen policy. Våra medarbetare skriver under och ska följa koncernens uppförandekod där information om korruption finns med. De uppmuntras att anmäla oegentligheter, där vår wistleblowing-funktion är ett viktigt verktyg. Under 2017 har Mekonomen Group inga rapporterade fall av korruption eller brott mot mänskliga rättigheter. Mer utförlig beskrivning av kontrollarbetet i leverantörsledet finns i kapitlet Leverantörsled, kvalitet och miljö på sid 26 (årsredovisning 2017).


Finansiella risker


Beskrivning: Mekonomen Groups finansiella risker omfattar främst valuta-, kredit-, ränte- samt likviditetsrisker. Se not 37 för beskrivning av de finansiella riskerna. I bolagsstyrningsrapporten, på sidorna 41–49, finns en beskrivning av den interna kontrollen och riskbedömningen som syftar till att förebygga fel i den finansiella rapporteringen (årsredovisning 2017).