Strategi

Mekonomen Groups övergripande strategi är att växa med god lönsamhet. Strategin grundar sig på de tre huvudområdena kundfokus, nyttjande av stordriftsfördelar och kontinuerlig utveckling av vår verksamhet för att kunna erbjuda våra kunder lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.

Strategin är den handlingsplan vi kontinuerligt arbetar efter för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, nå våra långsiktiga mål och skapa värde för våra intressenter. Den tar sin utgångspunkt i våra främsta tillgångar som är engagerade medarbetare och differentierade verksamheter, varumärken och koncept. Koncernens verksamheter är uppbyggda ur starka individuella kulturer och värdegrunder, vilket är en styrka vi värnar om och ska behålla. Gemensamt för koncernen är att vi som företag och våra medarbetare agerar utifrån respekt, engagemang och kunden i fokus.

Lönsam tillväxt
Mekonomen Groups främsta fokus är att generera lönsam försäljningstillväxt inom alla våra bolag. Vår strategi bygger på övertygelsen att vi genom bolagens differentierade koncept och varumärken har större möjlighet att möta kundernas varierande behov. För att skapa lönsam tillväxt är det viktigt att vi kvalitetssäkrar kundupplevelsen och har ett prisvärt erbjudande. För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt är det viktigt att vi är med och leder branschens utveckling av framtida produkt-och tjänsteerbjudanden.

Kundfokus
Med våra olika koncept vill vi attrahera bilägare till våra butiker och verkstäder, egenägda såväl som anslutna. Att vara lyhörda för vad bilägare efterfrågar och ligga i framkant av utvecklingen är avgörande för Mekonomen Groups framgång. Lika viktigt är att vara en god samarbetspartner till våra anslutna verkstäder. Det är framförallt genom värdeskapande för våra anslutna och egna verkstäder som vi själva kan bli framgångsrika. Ett av våra viktigaste fokusområden är därför att stödja verkstäderna för att tillsammans erbjuda mervärde, tillgänglighet, prisvärdhet och tillhandahålla lösningar för bilägarnas behov.

Stordriftsfördelar och effektivitet
Vi effektiviserar verksamheten genom att utnyttja våra storleksfördelar och skapa en gemensam plattform inom områden där vi ser att vi kan utvinna synergieffekter. Genom vår storlek får vi dels inköpsfördelar som möjliggör konkurrenskraftiga erbjudanden, dels ger det oss möjlighet att investera i framtidens kunderbjudanden, logistik och stödsystem.

Affärsutveckling
Affärsutveckling och innovation symboliserar det entreprenörskap som historiskt har varit en av Mekonomen Groups främsta kännetecken. Innovation genomsyrar allt vi gör, inte bara marknadsnära innovation utan även innovation inom exempelvis affärsstrukturer och affärsflöden.

Affärsidé

Mekonomen Group ska med tydliga och innovativa koncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjuda konsumenter och företag lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv.

Affärsmodell

Mekonomen köper in reservdelar och tillbehör från stora leverantörer som lagerhålls och distribueras i egen grossistverksamhet. Försäljning av produkter och tjänster sker via butik, verkstad och e-handel till konsumenter och företag.