Vd har ordet

2018 har varit ett av de viktigaste åren någonsin i Mekonomens snart 50-åriga historia. Efter förvärven av danska FTZ och polska Inter-Team är Mekonomen Group på många sätt ett nytt bolag. Vi har blivit dubbelt så stora vilket skapar betydande fördelar för oss och i förlängningen för våra anslutna verkstäder och deras kunder.

Förvärven av FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen har präglat stora delar av 2018. Men det är nu när förvärven är genomförda, som det viktigaste arbetet börjar. För trots att FTZ och Inter-Team ska fortsätta arbeta under sina respektive varumärken så har vi mycket att lära av varandra. Jag är övertygad om att kunskapsutbytet kommer gå åt båda håll. Implementeringen av de nya bolagen i koncernens inköpssamarbete påbörjades omgående efter förvärvet och löper på enligt plan. Samarbeten och kompetensutbyte initieras löpande med högt engagemang och prioriterat fokus från koncernens ledare och medarbetare.

Snabb marknadsutveckling kräver lokalt ledarskap
Vår bransch befinner sig mitt i en stor omställning. Krafterna kommer från flera håll. Elektrifieringen och digitaliseringen är två välkända starka krafter som driver på marknaden. Men även kundernas behov och relation till bilen påverkar hur vår marknad kommer att se ut de närmaste åren.

Vår organisation ska också utvecklas för att på ett effektivt sätt styra det nya, större, Mekonomen Group. Samtidigt som vi ska samarbeta inom de områden där vi drar störst nytta av koncernens samlade storlek, är våra verksamheter också differentierade och verkar på marknader med olika förutsättningar. För att säkerställa ett erbjudande i framkant som möter kundernas behov krävs det att beslut tas snabbt och nära kunderna. I och med att vi nu finns i länder som kommit olika långt i sin utveckling är behovet av lokalt ledarskap extra viktigt.

Att våra huvudmarknader befinner sig i olika faser samt är mer geografiskt spridda minskar även risken i vår verksamhet. Det gäller både risken i svagare marknadsutveckling i enskilda länder och vädret där det är en fördel med geografisk spridning. Under 2018 blev vi till exempel negativt påverkade av den långa, varma sommaren och milda hösten som vi hade i Norden.

Jag ser fram emot att vidareutveckla det decentraliserade ledarskap som implementerades i koncernen redan före förvärven av de nya bolagen FTZ och Inter-Team.

2018 var ett utmanande år
Förutom att vädret var negativt för vår verksamhet så började 2018 utmanande med kraftigt minskad försäljning av DAB (Digital Audio Broadcasting) i Norge. Exklusive FTZ och Inter-Team, och nyförvärvade mindre verksamheter i Sverige och Norge, minskade försäljningen marginellt under året. Lönsamheten påverkades i sin tur negativt av förvärvskostnader och den svaga kronans effekt på inköpskostnaderna. Det finns fortfarande mycket att arbeta med i koncernen som handlar om effektivisering av verksamheten vilket står högt upp på min och ledningens agenda för de kommande åren. Arbetet med ett gemensamt centrallager för MECA och Mekonomen i Sverige fortgår enligt plan och förväntas som tidigare kommunicerats ge en årlig besparing på 50 MSEK från år 2020.

En marknad under förändring
Den traditionella fordonseftermarknaden för reservdelar har präglats av låg tillväxt, vilket har varit en utmaning i våra marknadsledande verksamheter i Norden. Som en kompenserande effekt ser jag framåt att den höga nybilsförsäljningen vi har haft under ett antal år kommer att ha en positiv effekt. Jag är övertygad om att vi med vår storlek och starka position kommer att kunna ta betydande andelar och tillhöra framtidens vinnare i vår bransch. En bransch som befinner sig i en grundläggande förändring på många sätt. De tydligaste trenderna är digitaliseringen och elektrifieringen av fordonsflottan.

När det gäller digitaliseringen har vi kommit långt. Både som bransch och inom Mekonomen Group. En mycket stor majoritet av Mekonomen Groups försäljning sker digitalt, särskilt försäljningen till verkstäder och andra företagskunder.

Även när det gäller elektrifieringen så ligger Mekonomen långt framme. Vi har stor fördel av att ha varit verksamma i Norge under en lång tid eftersom Norge är det land i världen som har flest elbilar per invånare. Den kunskapen kan vi nu ta med oss till våra övriga marknader. Vi har med vår storlek de nödvändiga musklerna att investera i kompetensutveckling och utrustning för att positionera oss inom elbilseftermarknaden, i takt med tillväxten på respektive marknad.

Behöver bli fler fordonstekniker – snabbt!
Som en ledande aktör i branschen har vi ett ansvar för att vår affär är hållbar. Hållbarhet ska vara en integrerad del i vår verksamhet där vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen och efterlever principerna i FN:s Global Compact som vi undertecknade 2013.

Den allra största utmaningen för vår bransch, som jag påpekat många gånger tidigare, är bristen på duktiga fordonstekniker. Vi, tillsammans med övriga aktörer i branschen, ser ett behov av över 6 000 medarbetare inom de närmaste åren.

Intresset för vårt eget gymnasieprogram ProMeister Fordon, är stort och antagningsbetygen höga för att komma in. Jag hoppas att intresset för yrket – som i dag är ett omväxlande yrke med högt teknikinnehåll – ska fortsätta öka så att branschens behov kan mötas. Duktiga fordonstekniker i våra verkstäder är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga och leverera en bra kundupplevelse.

Förvärven gör oss starkare på marknaden
Vi ser flera fördelar med att vara en stor koncern, inte minst gör det oss starka på inköpssidan. Det handlar om stora volymer i vår bransch och givetvis skapar större volymer en bättre förhandlingsposition. Vi förstärker därtill vår position som ledande aktör i Norden samtidigt som vi tar steget ut i Europa.

Som en starkare och mer konkurrenskraftig aktör är det nu dags att flytta fram våra positioner och ytterligare förbättra erbjudandet till våra kunder. Under 2019 kommer vi satsa på att utveckla våra koncept med förbättrat sortiment- och tjänsteutbud till alla kundgrupper. Vi är redo att möta framtidens utmaningar, fokusera på lönsamhet i alla verksamhetsled och ta marknadsandelar.

Jag vill rikta ett tack till våra ägare för förtroendet vi fått att genomföra de stora förvärven under 2018 och tack till alla kollegor för det engagemang och bra arbete som utförts under året. Jag vill också hälsa alla nya kollegor i Danmark och Polen välkomna till koncernen och jag ser fram emot gemensamma framgångar under kommande år.

Pehr Oscarson,
Vd och koncernchef

Vd-ord Årsredovisning 2018

Pehr Oscarson

VD och Koncernchef
Född: 1963
Antal aktier: 70 457
Tidigare erfarenhet: Vd MECA Scandinavia, ledande positioner inom MECA sedan 2001, dessförinnan vd för Swecar AB